Zalety spółki z o.o.


Nie taka spółka z o.o. straszna. Czy warto przekształcać jednoosobową firmę w spółkę?

Przekształcanie spółekKażdy z nas rozpoczynając działalność gospodarczą, planując jej rozpoczęcie lub będąc już przedsiębiorcą zastanawia się czy przekształcić spółkę i jaką wybrać formę prawną do jej prowadzenia. Dylemat sprowadza się do kwestii, czy ma to być działalność gospodarcza osoby fizycznej czy spółka, a jeżeli spółka to jaka. Najczęściej wybór pada na działalność gospodarczą, ze względu na łatwość i prostotę, zarówno w uruchomieniu jak również bieżącym prowadzeniu. Jednakże wykonując działalność w tej formie dostrzegamy również jej negatywne strony. Oczywiście nie ma idealnych rozwiązań, każde ma „plusy” i „minusy”, lecz należy zwrócić uwagę obecnych lub przyszłych przedsiębiorców na formę, która po rozważeniu wszystkich „za” i „przeciw” może okazać się nader korzystna. Mam tu na myśli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zobaczmy zatem porównanie obu tych form poprzez pryzmat najistotniejszych kryteriów i zdecydujmy czy warto przekształcać spółkę:

1. Koszty prowadzenia spółki z o.o. i  formalności związanych z uruchomieniem.

Niewątpliwie uruchomienie działalności gospodarczej osoby fizycznej jest proste i nie wiąże się właściwie z żadnymi kosztami. Należy dokonać wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) wskazując rodzaj działalności, miejsce jej prowadzenia, sposób opodatkowania itp. informacje.  W przypadku spółki z o.o. konieczne jest zawarcie umowy spółki, w tym określenie wspólników, udziałów, siedziby, zarządu itd. Następnie należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym i uiścić opłaty sądowe. Wydaję się to dość skomplikowane i być może kosztowne. Sądzę, że nie taki „diabeł straszny…”. Przede wszystkim myślę, że warto skorzystać z możliwości rejestracji spółki przez …. internet. Możemy wtedy skorzystać z tzw. wzorca umowy, gdzie wpisujemy tylko najbardziej istotne dane typu firma (nazwa) spółki, rodzaje działalności, członków zarządu oraz dokonujemy wybory pewnych możliwych opcji.

 2. Obciążeń podatkiem dochodowym i możliwości optymalizacji podatkowej.

Podejmując działalność jako jednoosobowy przedsiębiorca mamy możliwość wyboru kilku możliwości rozliczania podatku dochodowego, tj.: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, w tym według stawki liniowej. W spółce z o.o. dochód rozliczamy tylko na zasadach ogólnych, ze stawką podatku 19%, jednakże od przyszłego roku planowane jest wprowadzenie stawki 15% dla małych podatników. Ponadto wypłacając dywidendę dla udziałowców zapłacimy kolejne 19% podatku od wypłaconej kwoty. Można jednakże uniknąć tego podwójnego opodatkowania poprzez odpowiednią konstrukcję wypłat dla zarządu spółki. W przypadku osoby fizycznej niewątpliwą zaletą jest możliwość wyboru różnych, w tym uproszczonych form opodatkowania, lecz z drugiej strony spółka z o.o. pozwala na stosowanie różnorakich form optymalizacji podatkowej, w tym m.in. udostępnianie prywatnego majątku, świadczenie usług dla spółki, różne formy zatrudnienia w spółce itd. 

 3. ZUS przedsiębiorcy.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Jest to obciążenie znaczne dla tych, którzy nie korzystają z ulg (obecnie ok. 1.200 złotych miesięcznie) oraz nie zależne od osiągniętych dochodów. Osoby rozpoczynające działalność korzystają z preferencji w kwocie składek na ubezpieczenie społeczne ale tylko przez pierwsze 24 miesiące. Część przedsiębiorców płaci tylko ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku gdy ma inny tytuł do ubezpieczeń, np. umowę o pracę, lecz nie każdy ma taką możliwość. Natomiast w spółce z o.o. przy odpowiednim ułożeniu funkcjonowania spółki, oskładkowanie przedsiębiorcy nie występuje w ogóle. Jest to więc jeden z największych atutów spółki z o.o. i jeden z najczęstszych powodów wyboru tej właśnie formy jej prowadzenia.

 4. Ryzyka dotyczącego osobistego majątku i odpowiedzialności za zobowiązania cywilne i podatkowe .

Nieodłącznym aspektem prowadzenia biznesu jest ryzyko oraz wynikająca z niego odpowiedzialność w razie niepowodzenia. Praktyka życia gospodarczego oraz statystyki wskazują, że spora część przedsięwzięć nie udaje się, a z tym faktem wiążą się konsekwencje. Prowadząc firmę „jednoosobową” odpowiadamy całym swoim majątkiem, i to zarówno „firmowym” jak i osobistym (prywatny dom, samochód itp.). Również w tym przypadku ujawnia się ogromna przewaga spółki z o.o., wynikająca z tego, że udziałowiec nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki.  

 5. Form ewidencji księgowej i podatkowej.

Jak wspomniano wcześniej osoba prowadząca działalność gospodarczą może wybrać jedną spośród kilku form opodatkowania. Są wśród nich formy uproszczone, np. karta podatkowa, gdzie w formie decyzji ustalana jest stała kwota miesięcznego podatku, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, gdzie rejestrujemy tylko przychody i od nich wyliczamy podatek. Najczęściej jednak stosowana jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, w której księguje się przychody oraz koszty, wylicza dochód i od dochodu podatek według skali lub stawki liniowej 19%.

W spółce z o.o. konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Polega to ujmowaniu wszystkich operacji w księgach, więc nie tylko przychodów i kosztów ale także operacji kasowych, bakowych, rozliczeń z kontrahentami, kapitałów itd. Konieczne jest też sporządzanie i składanie w stosownych instytucjach sprawozdania finansowego (rachunek zysków i strat, bilans, informacje dodatkowe). Wiąże się to oczywiście z większą pracochłonnością i wyższymi kosztami ale z drugiej strony pojawiają się też korzyści. Jedna z nich to możliwość dostępu do systemu  informacji niezbędnych do zarządzania firmą, w tym m.in. należnościami, zobowiązaniami, wynikami finansowymi, płynnością, zapasami, kapitałami itp. Kolejną przedstawię w następnym punkcie.

 6. Prestiżu i wizerunku wobec kontrahentów i innych podmiotów.

Znaczenia kreowania odpowiedniego wizerunku oraz relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa sądzę, że w obecnych czasach nie ma potrzeby tłumaczyć. Sądzę, że forma prawna również wpisuje się w ten temat i to z korzyścią jak chodzi o spółkę z o.o. Jako przykład można wymienić kwestie ubiegania się o finansowanie w banku. Z pewnością lepiej jest postrzegany podmiot, który przedstawi sprawozdanie finansowe, ma zarejestrowany kapitał, jest reprezentowany przez zarząd niż firma, która prowadzi księgę przychodów i rozchodów, czyli przedstawi tylko dochód, nie mówiąc już o ryczałcie ewidencjonowanym, gdzie jedynym wskaźnikiem jest przychód. Kolejna zaleta to możliwość łatwego pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój spółki, chociażby przez wprowadzenie nowego wspólnika.

Podsumowując nasze rozważania sądzę, że spółka z o.o., pomimo większych wymogów formalnych oraz nieco wyższych kosztów prowadzenia daje lepsze możliwości rozwojowe dla prowadzonego biznesu poprzez redukcję obciążeń ZUS-owskich właścicieli, ochronę majątku osobistego i możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój.