Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – na co musisz się przygotować?

Koszt zatrudnienia pracownika – od czego zależy?

To, ile wyniesie całkowity koszt zatrudnienia pracownika, zależy głównie od rodzaju umowy, którą z nim podpiszesz oraz wymiar czasu pracy, który mu zaproponujesz. W zależności od tych czynników zmienia się suma składek i wynagrodzenia, a więc koszt, który musisz pokryć, zatrudniając osobę. Najczęściej spotykanymi formami zatrudnienia są umowy o pracę, dzieło oraz zlecenie. Każda z nich różni się wysokością obowiązkowych składek, które musisz odprowadzać co miesiąc za każdego pracownika.

Koszt zatrudnienia pracownika – umowa o pracę

Na koszt utrzymania pracownika w przypadku umowy o pracę składa się jego wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS, które pokrywa pracodawca. Nawet w przypadku najniższej wypłacanej pensji, są to bardzo duże koszty dla przedsiębiorcy. Jeżeli zdecydujesz się na taką formę zatrudnienia, musisz liczyć się z potrąceniami, które łącznie generują całkowity koszt zatrudnienia pracownika. Należą do nich:
• składka emerytalna – 9,76% od kwoty brutto,
• składka chorobowa – 2,45% również od kwoty brutto,
• składka zdrowotna naliczona – 9,00% odciągane od kwoty brutto pomniejszonej o składki ubezpieczenia społecznego,
• składka rentowa – 1,50% od kwoty brutto,
• podatek dochodowy: 17% od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu oraz składki na wymienione składni ubezpieczenia społecznego.
• składka wypadkowa – 1,67% od kwoty brutto
• składka na Fundusz Pracy – 2,45%
• składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%,
• składka na Fundusz Emerytur Pomostowych – 1,50%.

Koszt zatrudnienia pracownika – umowa zlecenie

Jeżeli zdecydujesz się na umowę zlecenie, to koszt całkowity zatrudnienia pracownika jest nie tylko mniejszy, ale również łatwiejszy w wyliczeniu, ale również jej wysokość zależy od kilku czynników związanych bezpośrednio z osobą zatrudnianą. W przypadku tego rodzaju umowy obowiązuje minimalne wynagrodzenie godzinowe, które w 2020 roku wynosi 17 zł brutto za godzinę. Jeżeli umowa jest jedynym źródłem zatrudnienia, musisz przygotować się do zapłaty wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS. Jeżeli jednak osoba jest zatrudniona w innej firmie, a z tytułu pracy w niej otrzymuje co najmniej wynagrodzenie minimalne, to obowiązek płacenia składki ZUS nie jest już Twoim problemem, to samo tyczy się studentów do ukończenia 26 roku życia. Zgodnie z tymi informacjami, łatwo zauważyć, że koszty utrzymania pracownika w przypadku umowy o dzieło są znacznie mniejsze niż w przypadku umowy o pracę.

Koszt zatrudnienia pracownika – umowa o dzieło

Ten rodzaj umowy jest w prawdzie akceptowalny tylko w niektórych branżach. W przypadku umowy o dzieło pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opłaceniem składek Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, a tym samym zmniejsza ponoszone koszty do wynagrodzenia brutto zatrudnionej osoby. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub jest wykonywana na rzecz pracodawcy.
Koszty dotyczące zatrudnienia pracowników są bardzo zróżnicowane i zależne od rodzaju umowy, którą zaproponujesz.