Ulga rehabilitacyjna – co to jest i komu przysługuje

Czym jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna daje możliwość odliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (od przychodu przed opodatkowaniem) wydatków przeznaczonych na rehabilitację oraz wydatków, które ułatwiają wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym, bądź ich opiekunom.

Mówiąc inaczej, każdy niepełnosprawny lub osoba opiekująca się nim zgodnie z prawem może odliczyć koszy związane z rehabilitacją. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie wydatki można odliczyć!

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przysługuje przede wszystkim:

 • osobom niepełnosprawnym,
 • oraz ich opiekunom.

Zgodnie z polskim prawem za osobę niepełnosprawną uznaje się osoby:

 • które mają stwierdzony określony w przepisach stopień niepełnosprawności – znaczny, umiarkowany, bądź lekki,
 • które posiadają orzeczenie o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • które nie ukończyły 16 roku życia, a posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności zgodnie z przepisami, które obowiązywały przed rokiem 1998 – grupy inwalidzkie.

 

Do otrzymania ulgi upoważnieni są także podatnicy, którzy maja na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Osobami upoważnionymi zgodnie z ustawą są:

 • współmałżonkowie,
 • własne potomstwo oraz przysposobione,
 • obce dzieci, które zostały przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym/macocha,
 • zięciowie/synowe.

Dochód wyżej wymienionych osób nie może przekraczać 12-krotności renty socjalnej a grudnia danego roku. W grudniu 2020 roku dochód ten wynosił 1 200 zł, oznacza to, że limit dochodów wynosi 14 400 zł. Niepełnosprawny, który przewyższy dany dochód nie będzie mógł skorzystać z odliczenia podatku w roku.

 

Jakich świadczeń nie zliczamy do dochodu osoby niepełnosprawnej?

Istnieją także świadczenia, które nie są zaliczane do dochodów osoby niepełnosprawnej, a więc nie wliczają się w limit wyżej wymieniony. Do dochodu nie zalicz się:

 • świadczenia uzupełniającego,
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • świadczeń dla emerytów i rencistów - tzw. 13 emerytury,
 • alimentów na dzieci:
  • małoletnie,
  • które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek
  • dorosłych, którzy pobierają naukę w szkołach wyższych do 25 roku życia

 

Jakie wydatki zaliczamy do ulgi rehabilitacyjnej?

Osoby korzystające z ulgi rehabilitacyjnej bardzo często mają wątpliwości, które wydatki mogą zostać odliczone, a które nie. Z pomocą przychodzi ustawa o PIT, która wyróżnia zamknięty spis wydatków. Wydatki te można podzielić ze względu na limity kwotowe, do których możliwe jest odliczenie.

Do wydatków ograniczonych ze względu na kwotę zaliczamy:

 • wynajęcie przewodników dla osób niewidomych z I lub II grupy inwalidztwa, a także dla osób z niepełnosprawnością ruchową z I grupy (do 2 280 zł),
 • utrzymanie psa asystującego (do 2 280zł)
 • użytkowanie samochodu osobowego, który należy do osoby niepełnosprawnej, opiekuna, dziecka niepełnosprawnego, które jest poniżej 16 roku życia (do 2 280 zł)

 

Do wydatków bez limitów zaliczamy koszty związane z:

 • przystosowaniem obiektu mieszkalnego do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • dostosowaniem pojazdów do osób z niepełnosprawnościami,
 • kupno, bądź naprawę sprzętu, który jest potrzeby w calach rehabilitacyjnych, bądź ułatwia wykonywanie codziennych czynności,
 • zakupem materiałów edukacyjnych i szkoleniowych,
 • opłaceniem turnusu rehabilitacyjnego,
 • opłaceniem leczenia w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • wynajęciem pielęgniarki do domu, która w czasie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się świadczy pomoc i opiekę, dotyczy to również niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłaceniem tłumacza języka migowego,
 • opłaceniem pobytu na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,
 • zakupem leków,
 • przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • odpłatnymi przejazdami publicznymi środkami transportu, które są związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach leczniczych, koloniach i obozach.

 

Warunki uprawniające do otrzymania ulgi

Jak już zostało wspomniane wyżej, ulga rehabilitacyjna jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, więc posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna jest podstawowym warunkiem.

Dodatkowo, trzeba być podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatnikiem opodatkowanym ryczałtem ewidencjonowanym. W obu rodzajach podatków podatnicy muszą osiągnąć wymagany dochód co stanowi kolejny warunek.

Warto dodać, że wydatki, które nie były dofinansowywane przykładowo ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, bądź zakładowego funduszu aktywności podlegają odliczeniu. W innym przypadku można odliczyć różnicę, która została poniesiona między wydatkami, a dofinansowaną kwotą.

Ponadto zaleca się, aby podatnicy zachowywali paragony, umowy, faktury, dzięki którym podczas kontroli podatkowej będą mogli potwierdzić poniesione wydatki.