PPK PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE-terminy, obowiązki pracodawcy i pracownika

PPK- Pracowniczy plan kapitałowy

PPK jest to długoterminowe, dobrowolne, prywatne oszczędzanie pieniędzy w III filarze polskiego systemu emerytalnego. Pracowniczy plan kapitałowy powstał w celu systematycznego gromadzenia środków finansowych przez osobę która dołączyła do PPK. System jest współtworzony przez pracownika, państwo i pracodawcę. Nadzór nad projektem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Na czym polega oszczędzanie w PPK?

Na łączną kwotę co miesięcznych wpłat na rachunek oszczędnościowy osoby uczestniczącej wpływa część z wynagrodzenia pracownika (obliczana procentowo, uzależniona od wysokości dochodu)
- wpłata podstawowa od pracodawcy wynosi 1,5 %
- wpłata podstawowa od uczestnika programu wynosi 2%
- wpłata powitalna od państwa w wysokości 250 zł po spełnieniu warunków czyli zawarciu umowy o przystąpieniu do PPK oraz członkostwo min. 3 miesiące
- wpłata roczna od państwa w wysokości 240 złotych

PPK- terminy

  • 1 lipca 2019- I etap wprowadzenia PPK- przedsiębiorstwa zatrudniające 250 osób
  • 1 stycznia 2020- II etap wprowadzenia PPK- przedsiębiorstwa zatrudniające 50 osób
  • 1 lipca 2020- III etap wprowadzenia PPK- przedsiębiorstwa zatrudniające 20 osób
  • 1 stycznia 2021- IV etap wprowadzenia PPK- pozostałe przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów.

PPK- obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek w wyznaczonych terminach wybrać i podpisać umowę z instytucją finansową, która będzie gromadziła oraz inwestowała środki finansowe w ramach PPK. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zmiana oprogramowania kadrowo- płacowego na takie które jest przystosowane do obsługi PPK, archiwizowanie dokumentów pracowników dotyczących umów PPK, rzetelne poinformowanie podwładnych o możliwościach programu, oraz terminowe odprowadzanie składek.

PPK- obowiązki pracownika

Przystąpienie do programu PPK jest dobrowolne, niemniej jednak automatycznie wpisany do systemu jest każdy pracownik który ukończył 18 rok życia i nie ukończył jeszcze 55 lat, dlatego jeżeli nie chcemy uczestniczyć w PPK należy złożyć u pracodawcy właściwe pismo o rezygnacji z członkostwa w programie. Każda osoba która ukończyła 55 rok życia, ale nie ukończyła 70 lat może przystąpić do pracowniczego planu kapitałowego na własną prośbę. Każdy nowy pracownik który zostaje zatrudniony po upłynięciu terminów z możliwością przystąpienia do PPK, może to zrobić po upływie 90 dni pracy w danej firmie.