Czy w spółce warto powołać prokurenta?

Kim jest prokurent?

Definicja podaje, że jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, której przydzielono specjalny rodzaj pełnomocnictwa. Jest to funkcja nie mniej ważna niż księgowy w firmie. Prokurent reprezentuje osobę, która go wyznaczyła na podstawie kredytu zaufania. Działa w imieniu i na rzecz jednostki gospodarczej, w tym przypadku spółki, gdzie jest upoważniony do dokonywania czynności (sądowych i pozasądowych) związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Odciąża on zarząd z szeregu zadań na podstawie przydzielonych mu kompetencji.

Uprawnienia prokurenta w spółce

  • Prokurent jest odpowiedzialny z przedstawicielstwo przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi,
  • Pełni on także funkcję delegata kontaktach z innymi instytucjami, np. bankami. Może brać udział w rozprawach, wytoczyć, a nawet cofnąć powództwo, zawrzeć ugodę.
  • Prokurent może podejmować inne czynności pozasądowe, takie jak podpisywanie czeków albo weksli.
  • W zakres jego kompetencji wchodzą czynności takie jak zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, umowy najmu, sprzedaży, dzierżawy, jak również umowy z zakresu prawa pracy.

W tym przypadku zakres umocowania prokurenta zależy od ustawy, co odróżnia go od zwykłego pełnomocnictwa, gdzie to mocodawca decyduje, do czego upoważnia przedstawiciela.

Rodzaje prokury

Prawo ustanawia podział na trzy rodzaje prokury:

  • Prokura samoistna, która jest udzielana jednej osobie, będącej umocowaną do działania na rzecz reprezentowanego podmiotu w sposób samodzielny. Przy czym w spółce, może być jeden, a nawet kliku samoistnych prokurentów.
  • Prokura łączna, która dotyczy przynajmniej dwóch reprezentantów, z których każdy zobowiązany jest do złożenia oświadczeń woli.
  • Prokura oddziałowa, której kompetencje ograniczają się do tylko do zakresu spraw oddziału przedsiębiorstwa.

Czynności związane z powołaniem prokurenta
Podejmując się zatrudnienia tego typu pełnomocnika, należy odwołać się do przepisów Kodeksu spółek handlowych, regulujących zasady prowadzenia spraw spółki, chociaż najczęściej to prawo wewnętrzne spółki reguluje te czynności. Często, to od rodzaju spółki zależy, jakie zasady należy przyjąć, powołując kogoś na to stanowisko. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia go na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, choć istnieje taka możliwość. Wtedy umowa taka reguluje stosunek pracy i warunki płacy.
Zgłoszenia reprezentanta do KRS dokonuje się na formularzu KRS WL. W załączniku powinien znajdować się  wzór podpisu ustanawianego prokurenta.

Z punktu widzenia biura księgowego instytucja prokury ma wiele atutów. Po pierwsze stanowi duże wsparcie dla zarządu spółki, który w każdym czasie może go odwołać. Może wygasnąć na mocy prawa albo na skutek zrzeczenia się jej przez prokurenta. Ale to praktyka pokazuje czy warto korzystać z tego typu wsparcia.